ikona wczytywania strony

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (bip-kobierzyce.gopsinfo.pl)

2021-03-11

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bip-kobierzyce.gopsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-30 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-07
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Łabuda, Jlabuda@gops.kobierzyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 36 98 021. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście 1 od ul. W. Witosa 18 oraz wejście 2 (ewakuacyjne) od ul. Pakowej. Do 1 i 2 wejścia prowadzą schody. Wejścia nie są oznaczone. Przy schodach do wejścia 1 znajduje się podjazd dla wózków. Przy drzwiach do wejścia 1 znajduje się domofon. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W korytarzu na parterze budynku jest zamontowany domofon do kontaktu osób niepełnosprawnych m.in. pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny, w razie potrzeby pracownicy przyjmują beneficjentów w przygotowanych pomieszczeniach na parterze. Do pozostałych pomieszczeń biurowych prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pomieszczeniu SONICH. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony bip-kobierzyce.gopsinfo.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-11
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu
Licznik odwiedzin: 2779

 1. 2021-03-11 (13:50:17)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (bip-kobierzyce.gopsinfo.pl)
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2021-03-11 (13:50:23)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (bip-kobierzyce.gopsinfo.pl)
  Redaktor: Administrator systemu
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022

2021-03-18

Załączniki:

 1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022 (plik pdf 51KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-18
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Joanna Łabuda
Licznik odwiedzin: 11724

 1. 2021-03-18 (10:30:15)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2021-03-18 (10:30:43)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022
  Redaktor: Administrator systemu
 3. 2021-03-18 (10:31:15)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022
  Redaktor: Administrator systemu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip